Αποδιέγερση στο πρότυπο του Bohr


    Επιλέξτε τον αριθμό (1,2,3,...) της τροχιάς 

που θέλετε να καταλήξει το ηλεκτρόνιο.

    Κάνοντας κλικ πάνω σε μια άλλη 

διεγερμένη κατάσταση(τροχιά μεγαλύτερης 

ακτίνας) βλέπετε το άλμα του ηλεκτρονίου

 και το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου 

φωτονίου.