Περιεχόμενα§    1.1    1.3    1.4    2.1  

§ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Ε

ι

σ

α

γ

ω

γ

ή

Ταλάντωση

       Η προσομοίωση obs _bs1.mdl (Παρουσίαση 1) βρίσκεται στο φάκελο Activities του Modellus.gr και ενδείκνυται για να αντιληφθούν οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης, το είδος της κίνησης.

       Στον ίδιο φάκελλο η προσομοίωση obs _bs2.mdl (Παρουσίαση 2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δουν οι μαθητές τα χαρακτηριστικά μεγέθη της ταλάντωσης.

Το λογισμικό Modellus εξελληνίστηκε στα πλαίσια του έργου Κίρκη, για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ.
Κύμα Η προσομοίωση wave _bs.mdl βρίσκεται στο φάκελο Activities του Modellus.gr και ενδείκνυται για την ανακάλυψη της σχέσης: υ = λ*f. Με την Παρουσίαση 2 της ίδιας προσομοίωσης, μπορούμε να δούμε από τι εξαρτάται η διάδοση ενός μηχανικού κύματος.

Το λογισμικό Modellus εξελληνίστηκε στα πλαίσια του έργου Κίρκη, για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ.

ηλεκτρομαγνητικό κύμα Μάλλον απαραίτητη προσομοίωση. W. Fendt
παραγωγή-διάδοση ηλ/κού κύματος Μάλλον απαραίτητη προσομοίωση.

Πανεπιστήμιο του Κολοράντο

http://phet.colorado.edu/index.php

1.1 συμβολή και περίθλαση Έννοιες που αναφέρονται στο βιβλίο και κανείς μαθητής δεν γνωρίζει.

Serge G. Vtorov

http://vsg.quasihome.com/interf.htm

πόλωση (προσομοίωση)

http://www.ngsir.netfirms.com/englishVersion.htm

πόλωση (βίντεο)

Μαυράκης Δήμος

Δεν επιτρέπεται ακόμη η ελεύθερη πρόσβαση

περίθλαση

N.Betancort

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Πανεπιστήμιο του Κολοράντο

http://phet.colorado.edu/index.php

1.3 Ανάκλαση σε καθρέφτη Προσομοίωση Flash για τη μελέτη της ανάκλασης του φωτός

David Harrison

μετάφραση: Βαγγέλης Κολτσάκης

http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrison.htm

Διάθλαση  Εισαγωγικές έννοιες

Ανδρεάδης Αλέξανδρος

http://www.de.sch.gr/~aandread/

προσαρμογή: Μαυράκης Δήμος

Διάθλαση Προσομοίωση Flash για πλήρη μελέτη της διάθλασης του φωτός του φωτός. Μπορούμε να παρατηρήσουμε την ένταση της ανακλώμενης και διαθλώμενης δέσμης

David Harrison    μετάφραση: Βαγγέλης Κολτσάκης

http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrison.htm

Διάθλαση Αρχείο Excel για πλήρη μελέτη της διάθλασης του φωτός του φωτός. Μπορούμε να μελετήσουμε τη σχέση δείκτη διάθλασης και μήκους κύματος.

Βαγγέλης Κολτσάκης

http://users.sch.gr/ekoltsakis/index1.htm

Δεν επιτρέπεται ακόμη η ελεύθερη πρόσβαση

οπτικές ίνες

Μετά τα παραπάνω μπορούμε να δούμε και μερικές εφαρμογές αν έχουμε μιλήσει για την ολική ανάκλαση.

http://webphysics.davidson.edu

αντικατοπτρισμός 

Ανδρεάδης Αλέξανδρος

http://www.de.sch.gr/~aandread/

1.4 διασκεδασμός

Μια εικόνα για την εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από το μήκος κύματος.

Μαυράκης Δήμος

Ανάλυση φωτός

Προσομοίωση για τη διάδοση μονοχρωματικού ή λευκού φωτός μέσα σε πρίσμα

Raman Pfaff

pfaff@ExploreScience.com

Ουράνιο τόξο

Προσομοίωση για το σχηματισμό του ουράνιου τόξου.

Sadahisa Kamikawa

kamikawa@vir.bekkoame.or.jp

Επάνω

§ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΧΟΛΙΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
2.1

Πρότυπα Thomson Rutherford

Power Point για διευκόλυνση της διδασκαλίας

προσαρμογή: Μαυράκης Δήμος

Πείραμα Rutherford Προσομοίωση και άσκηση συμπλήρωσης κενού

προσαρμογή: Μαυράκης Δήμος

Συμπεράσματα από το πείραμα Rutherford Σύγκριση προτύπων Thomson-Rutherford και συμπεράσματα

http://intranet.vituscollege.nl/Vaklokalen/Natuurkunde/

Applets/ll_menu/bovenbouw/6vwo/atoomfysica/

Rutherfordthompson/ruthertfordthomson.htm

προσαρμογή: Μαυράκης Δήμος

Ασκήσεις στα πρότυπα Thomson-Rutherford Δύο ομάδες ερωτήσεων κλειστού τύπου Μαυράκης Δήμος
Πρότυπο Bohr Προσομοίωση για την αποδιέγερση κατά Bohr http://physics.ugent.be/Fysica/
Ασκήσεις στο πρότυπο Bohr Πέντε ομάδες ερωτήσεων κλειστού τύπου Μαυράκης Δήμος

Επάνω