§ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Τ

Α

Λ

Α

Ν

Τ

Ω

Σ

Ε

Ι

Σ

Μηχανική ταλάντωση

Οι προσομοιώσεις obs _bs1.mdl (Παρουσίαση 1 και 2 και 3) και  obs _bs2.mdl (Παρουσίαση 2) βρίσκονται στο φάκελο Activities του Modellus.gr και ενδείκνυται για να αντιληφθούν οι μαθητές, τα χαρακτηριστικά μεγέθη της κίνησης.

Το λογισμικό Modellus εξελληνίστηκε στα πλαίσια του έργου Κίρκη, για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ.

Μηχανική ταλάντωση Μερικές ερωτήσεις αντιστοίχησης και πολλαπλής επιλογής. Κ.Ε.Ε. προσαρμογή: Μαυράκης Δήμος
Σύνθεση ταλαντώσεων Προσομοίωση Java για τη σχέση ταλάντωσης και περιστρεφόμενου διανύσματος.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/

Σύνθεση ταλαντώσεων με την ίδια συχνότητα Προσομοίωση Java για τη σύνθεση ταλαντώσεων με τη βοήθεια περιστρεφόμενων διανυσμάτων.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/

Διακρότημα Προσομοίωση Interactive Physics.  

 

§ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
  Κύμα  Η προσομοίωση wave _bs.mdl (Παρουσίαση 1και 2) βρίσκονται στο φάκελο Activities του Modellus.gr και είναι καταπληκτική για τη διδασκαλία της έννοιας του κύματος.

Το λογισμικό Modellus εξελληνίστηκε στα πλαίσια του έργου Κίρκη, για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ.